HOME – FORSKNING MED VR

Optimerade äldre­boenden med VR

För att kunna utforma de bästa möjliga äldreboendena för både boende och vård­personal, har vi inlett forskningsprojektet ”HOME” – Housing Optimisation Measure for Elderly.

I samarbete med den virtuella tvilling­plattformen Spinview och Tobii, ett företag som utvecklar eyetracking-lösningar, utvecklar vi ett digitalt analysverktyg som genom VR (virtual reality) ska kunna identifiera vilka element i fastighetsmiljöer som främjar välmående. Syftet är att skapa ett digitalt verktyg som kan användas vid uformning av äldreboenden.

Testning av virtuella miljöer

Forskningsprojektet syftar till att resultera i en skalbar metod som kan användas för att planera och utforma äldreboenden med maximerad komfort, på ett kostnads- och resurseffektivt sätt.

Genom att använda VR ska analysverktyget undersöka hur olika grupper, exempelvis vårdpersonal och äldre, reagerar på olika miljöer. För att mäta vad som triggar känslor och gynnar välmående hos kommer eyetracking att användas för att mäta ögonrörelser, och GSR (Galvanic Skin Response) för att mäta kroppens svettningar som ett resultat av en känslomässig reaktion. Genom att kombinera dessa metoder kan vi, med en forskningsbaserad analys som grund, få en utökad förståelse för sambandet mellan det som människor uppfattar visuellt och känslomässiga reaktioner som följer.

Forskningsprocessen i korthet:

Steg 1:
Kvantitativa metoder med GSR och eyetracking används tillsammans med kvalitativa metoder (frågeformulär) för att se hur deltagarna uppfattar sin omgivning i befintliga äldreboenden.

Steg 2:
Samma undersökning genomförs i en virtuell miljö där deltagarna får utforska ett virtuellt äldreboende via en datorskärm.

Steg 3:
Resultatet från steg ett och steg två jämförs för att ta fram en VR-modell som kan ersätta en verklig upplevelse. Steg tre syftar till att validera hur väl VR-miljön kan representera IRL-miljön.

Samarbete avgörande för innovation

Projektet stöds inom ramen för Formas strategiska innovationsprogram, Smart Built Environment. Programmet syftar till att bidra till mer hållbart, snabbt och kostnadseffektivt samhällsbygge utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Projektgruppens sammansättning möter tillsammans innovationsprogrammets krav för att ges medel: Spinviews VR-teknik och plattform, Tobiis eyetracking och insamling av beteendedata samt Alturas expertis inom utveckling av äldreboenden. Den här sammansättningen skapar en bred palett av relevant och gedigen kompetens.

  • ”Det finns i dagsläget ingen standardiserad metod att testa människors neurofysiologiska svar i byggnader, än mindre i äldreboenden. Här har vi chansen att skapa ett norm-verktyg som syftar till att det ska byggas så bra boenden för äldre som möjligt. Att skapa forsknings­förankrade miljöer som främjar hälsa gläder mig, både som forskare och som medmänniska.”

    Katarina Gospic
    Hjärnforskare och Director of Neuroscience på Spinview.
  • “Verktyget ska möjliggöra för oss att testa olika scenarier och designer innan de omsätts till verklighet, vilket är både skalbart och miljövänligt. Vi är otroligt stolta över att få vara delaktiga ett projekt som ger oss en vetenskapligt grundad inblick i hur vi ska forma morgondagens äldreboende.”

    Dorotea Stellmach