Nrep ny ägare till historisk stadskärna – förvärvar Vällingby Centrum

april 28, 2022
Vällingby Centrum

Nrep fortsätter växa som stadsutvecklare och blir ägare till ett stycke svensk historia när Vällingby Centrum, “C:et” i Sveriges första ABC-stad, förvärvas från Svenska Bostäder. En unik handels- och mötesplats sedan över 60 år tillbaka ska nu fortsätta utvecklas till en levande plats med social hållbarhet i centrum. 

Vällingby Centrum är hjärtat och navet i Stockholms stads Västerort, ett område som tack vare sitt kulturhistoriska värde, mix av verksamheter, strategiska placering, goda kommunikationer och utbud av kultur utgör en viktig mötesplats, inte minst för de cirka 75 000 invånare som har det som sitt närmsta centrum.

Nu förvärvar fastighetsinvesteraren Nrep Vällingby Centrum från kommunägda Svenska Bostäder med drivkraften att fortsätta stärka centrumet som en levande och trygg stadskärna där flera byggnader med olika verksamheter, service och handel bildar en helhet. Torget och annan allmän platsmark förblir i kommunens ägo och med fokus på social hållbarhet vill bolaget ta ett helhetsgrepp kring hur fastigheterna och livet mellan dem kan bidra till att berika människors vardag.

”Vi ser fram emot att vidareutveckla Vällingby Centrum tillsammans med Stockholms stad. Som alltid går vi in i våra projekt med en långsiktig vision om att skapa en hållbar plats där människor vill både vara och verka. En levande stadsdel blir en trygg och trevlig plats och åstadkoms genom liv och rörelse och olika typer av aktiviteter och verksamheter, men också genom att tillsammans med kommunen och människorna som vistas där skapa en småskalig, nära och trygg plats med social hållbarhet i centrum. Vi ser fram emot att ta med oss våra erfarenheter som stadsutvecklare med fokus på hållbarhet och bidra till att stärka platsens funktion som stadsdelscentrum, genom att bibehålla just det småskaliga och vardagsnära”, säger Rickard Svensson Dahlberg, medgrundare och partner på Nrep. 

Stadsplanerarna i mitten på förra seklet skapade samhällsbyggnadsprojektet Vällingby som är unikt på många sätt, med blandningen av arbetsplatser, bostäder, service och handel. Som ägare vill Nrep stärka ursprunget och tanken med den gamla ABC-staden där närhet till att möta vardagsbehov står i centrum i en 15-minutersstad. Bland annat vill man utforska hur liv och rörelse under fler timmar på dygnet kan uppnås bland de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och på sikt undersöka möjligheter till fler bostäder. Bolaget kommer även se över ekologiskt hållbara initiativ såsom energieffektiviserande åtgärder.

Nrep har stor erfarenhet av stadsdelsutveckling och lokala centrum. I Storstockholm arbetar Nrep, genom bolaget Stadsdelscentrum, med utveckling av de lokala närcentrumen Viksjö, Ekerö, Näsby Park, Saltsjöbaden och Handelsplatsen Rondellen med ambitionen att skapa levande stadskärnor som möter invånarnas dagliga behov och samtidigt vara en livfull knutpunkt i lokalsamhället.

I Köpenhamn har bolaget bland annat långvarigt engagemang i stadsdelen Nordhavn, en del av Nordens största och mest ambitiösa nya stadsutvecklingsområden. Här har Nrep arbetat tillsammans med den kommunala organisationen som ansvarar för utvecklingen av nya områden i kommunen och särskilt fokuserat på att skapa ett levande gaturum och liv mellan husen med ett tydligt koncept för en hållbar stadsmiljö för alla som besöker, bor eller arbetar i Nordhavn. Även i stadsdelen Tingbjerg är Nrep med och utvecklar området med två allmännyttiga bostadsbolag och Köpenhamns kommun för att främja social hållbarhet och trygghet.

”Stockholms stad ska inte äga och driva kommersiella centrum. Den här försäljningen innebär att Svenska Bostäder istället kan fokusera på att bygga och förvalta hyresrätter. Vi får möjlighet att skapa långsiktiga och trygga boenden för stockholmarna samtidigt som Vällingby Centrum fortsätter att utvecklas som en handels- och mötesplats, med fokus på närhet och social hållbarhet. Vi är glada över att ha Nrep som köpare då vi får en aktör som kan både stads- och centrumutveckling. Deras vision om att utveckla och förbättra den bebyggda miljön med höga hållbarhetsmål passar väl med stadens egna arbete”, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd samt ordförande i Svenska Bostäder. 

Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow satte Nrep målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan extern klimatkompensation 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. För att lyckas satsar Nrep bland annat på investeringar i grön teknik, återbruk av byggmaterial och förnybar energi. Målsättningen innebär att Nrep siktar på att bli den första internationella fastighetsinvesteraren att nå en fullt koldioxidneutral fastighetsportfölj, långt före IPCC:s målsättning att nå netto noll till 2050.

Fakta: 

Förvärvet består av 76 206 kvm lokalyta fördelat på sex fastigheter.

Vällingby Centrum invigdes 1954 och har fram till nu ägts av Stockholms stads kommunala bostadsbolag Svenska Bostäder.

Under åren 2004-2009 genomgick Centrumet omfattande renovering och tillbyggnad.

Vällingby Centrum är det sjunde största köpcentrumet i Stockholms län och hade under 2019 cirka 25 000 besökare per dag.

Published: april, 28 2022