NREP och 3Dens Fastigheter introducerar INVELA

september 30, 2020

Urbaniseringen pressar områden för lättindustri allt längre ut från städerna. Samtidigt är efterfrågan hög på stadsnära fastigheter med just lättare industri, mindre lager och andra verksamhetslokaler. NREP ska nu tillsammans med 3Dens Fastigheter verka för att möta behovet av kundanpassade fastigheter inom segmentet i den gemensamma satsningen INVELA. Genom långsiktigt ägande och personlig förvaltning ska bolaget bistå med citynära lokaler som uppgraderas efter hyresgästens behov och optimeras för att minska fastigheternas klimatpåverkan.

Nu startar 3Dens Fastigheter och NREP den nya satsningen INVELA, ett JV som ska svara upp på den växande efterfrågan på fastigheter för lättindustri, mindre lager och övriga verksamhetslokaler i citynära lägen. Fastighetsinvesteraren NREP står sedan tidigare bakom en rad kundorienterade koncept som alla syftar till att bidra till att lösa problem genom att förbättra fastigheter för de som vistas i lokalerna, hyresgäster och samhället i stort. En ambition som gäller även för INVELA.

”Lättindustriområden knuffas allt längre ut från städer som växer. Men vi ser att det finns ett stort behov av lokaler där verksamheter så som mindre e-handelslager eller verkstäder kan bedrivas nära city. Genom INVELA vill vi i nära dialog med hyresgästerna se till att dessa områden kan utvecklas och bli bättre för de som använder lokalerna, men även se till att fastigheterna får en lägre klimatpåverkan”, säger Marianne Hoffman, investerings- och förvaltningschef på NREP.

Det befintliga fastighetsbeståndet inom segmentet lättindustri är inte sällan eftersatt ur ett hållbarhetsperspektiv. Med ambitionen att bidra till ett mer hållbart fastighetsbestånd kommer INVELA att arbeta för att minska fastigheternas klimatavtryck.

”Vi bidrar med framförallt två värdeskapande aspekter som det finns en utbredd avsaknad av idag inom detta fastighetssegment – kundanpassning och hållbarhetsfokus. Vi kommer att anpassa lokalerna efter kundens verksamhet och behov, samtidigt som vi ser över lösningar som gör fastigheterna mer energieffektiva och klimatsmarta genom hållbarhetsinvesteringar i kombination med en aktiv driftsoptimering”, fortsätter Marianne Hoffman.

INVELA kommer initialt verka i Storstockholm och Uppsalaregionen med fokus på områden med tillväxt och infrastruktursatsningar, där behovet av funktionella lättindustrifastigheter är stort. Genom en kundnära förvaltning ska bolaget stödja kunderna i sin verksamhet genom att uppgradera lokalerna och möjliggöra fortsatt tillväxt inom bolagets fastighetsportfölj.

”Dessa områden huserar ofta ett brett spann av verksamheter, vilket ställer höga krav på en fastighetspartner att arbeta tätt ihop med dessa kunder för att på djupet förstå deras vardag och behov. 3Dens snabbfotade team och breda nätverk utgör tillsammans med NREPs kompetens, stabilitet och innovationstänk en stark och trygg grund för att skapa stort värde för kunderna. Vi har en kundnära förvaltning och kommer arbeta tätt tillsammans med dem för att dessa lättindustriområden ska kunna främjas och fortsätta växa”, säger Maria Mastej på 3Dens.

INVELAs målsättning är att växa till en miljardvolym och genom en proaktiv förvaltning förbättra och hållbart utveckla fastighetsbeståndet inom segmentet. Operativa personer inom bolaget är Katarina Lirén, Dan Epsten och Maria Mastej som utgör ett seniort team med erfarenhet från denna typ av bolags- och portföljuppbyggnad, utveckling och förvaltning.

Published: september, 30 2020