Urban Partners utvalt att pilottesta SBTi:s nya ramverk för att sänka den byggda miljöns koldioxidavtryck

januari 31, 2024

Som endast ett av 15 företag i världen har Urban Partners utsetts att testa initiativet Science Based Targets (SBTi) nya riktlinjer och målsättningsverktyg för bygg- och fastighetsbranschen. Urban Partners bidrar med bolagets erfarenheter av att driva klimatåtgärder som påskyndar den gröna omställningen och minskar byggnaders koldioxidavtryck genom sin fastighetsinvesterare Nrep.  

Bygg- och fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignorera – totalt står fastigheter för 37 procent av de globala utsläppen av växthusgaser (GHG). Att minska utsläppen i städer är avgörande för att nå 1,5-gradersmålet och därför utvecklar SBTi nu ett branschöverskridande ramverk med bästa praxis för utsläppsminskningar inom sektorn. Riktlinjerna och målsättningsverktyget är avsedda att hjälpa bygg- och fastighetsföretag att minska sina klimatutsläpp i hela värdekedjan i linje med Parisavtalet och den senaste klimatforskningen. Det innehåller vetenskapligt baserade målsättningsmetoder, verktyg och rekommendationer som är specifikt anpassade för branschen. 

Urban Partners har valts ut för att testa och ge feedback på det nya ramverket SBTi’s Buildings Science-Based Target-Setting Guidance and Tool. Det senaste året har Urban Partners arbetat med målsättning, mätning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med det utkast av SBTi som publicerades i maj 2023. I pilottestet kommer Urban Partners att dela med sig av sin data och aktivt delta i att identifiera potentiella förbättringar i ramverket.  

–  Investeringsplattformen Urban Partners fokuserar på urban problemlösning och vi utforskar konsekvent nya sätt att minska utsläppen i den byggda miljön. SBTi är en viktig del i vår fortsatta resa och att vi har blivit utvalda att testa och ge feedback kring initiativets nya riktlinjer är en stark kvalitetsstämpel på vårt klimatarbete hittills. Det krävs ett gemensamt agerande för att förändra en sektor som länge släpat efter i den gröna omställningen om vi ska kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Vi är därför mycket stolta över att med vår expertis få vara med och bidra till de nya branschspecifika riktlinjerna som förhoppningsvis kan leda till att omställningen påskyndas, säger Stefan Wallander, Sverigechef, Urban Partners. 

Olika initiativ för att minska klimatavtrycket från såväl byggprocessen som driften av Nreps åtta miljoner kvadratmeter stora fastighetsportfölj inkluderar bland annat ökad användning av koldioxidsnåla byggmaterial och en fördubbling av den förnybara energiproduktionen. Livscykelanalyser genomförs i designfasen av varje nytt utvecklingsprojekt och 92 procent av portföljens fastigheter har redan handlingsplaner för minskad klimatpåverkan. Dessutom har bolagets arbete med att förbättra kvaliteten och omfattningen av utsläppsdata resulterat i insamling av mätdata i realtid för cirka två tredjedelar av dess fastigheter.  

– Kärnan i Nreps strategi bygger på vår strävan efter att hitta hållbara lösningar som kan skalas upp för att göra byggnader mer klimatvänliga. Vi försöker ständigt förbättra oss och hitta nya innovativa lösningar. Genom SBTi:s branschspecifika ramverk kan Nrep på ett tillförlitligt sätt fortsätta arbetet med att sänka klimatavtrycket från vår fastighetsportfölj. Vi hoppas även kunna inspirera fler branschkollegor att ansluta sig till initiativet och sätta vetenskapligt baserade mål där det klimatarbete som genomförs granskas och kvalitetssäkras av en tredje part. Genom ökad transparens och samarbete kan vi tillsammans åstadkomma verklig förändring i branschen, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef, Nrep. 

Riklinjerna och målsättningsverktyget utvecklas av SBTi i samarbete med CDP, FN:s Global Compact, WorldResources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och We Mean Business Coalition. SBTi:s övergripande mål är att möjliggöra för företag över hela världen att uppfylla klimatvetenskapliga krav, halvera utsläppen till 2030 och uppnå netto noll före 2050.  

Som en förlängning av att bli utvald att delta i piloten för att stödja SBTi:s utveckling av de nya riktlinjerna planerar Urban Partners att anpassa sin nuvarande netto noll-ambition för Nreps portfölj till Science Based Targets baserat på det kommande Buildings Target Setting Guidance and Tool. 

Published: januari, 31 2024